Tato stránka používá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získávání statistik návštěvnosti webu. Více informací.

info@minikam.com
Telefonické objednávky: 8:00 - 16:00 - +420 606 818 515
KATEGORIE
REKL.+PROTOKOL cz.PDF odstoupeni_od_smlouvy.pdf

 
 REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Podle § 619 zákona č. 40/1964 / občanský zákoník / Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Po převzetí zboží si zkontrolujte zboží a doklad o prodeji zaslání se zbožím. Zjištěné chyby je vaší povinností oznámit nám prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. V případě že je výrobek vadný je třeba zaslat zboží na naši adresu. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii dokladu o prodeji a list s odůvodněným proč zboží reklamujete.

2. Záruční doba:

- u kupujícího - fyzická osoba / nepodnikatel obecně platí záruka 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím (na základě občanského zákoníku) .

- u kupujícího - právnická osoba / podnikatel - platí záruka 12 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím (na základě obchodního zákoníku), pokud se prodávající s kupujícím nedohodl inak.Ak zjistíte chybu výrobku během záruční doby máte právo na reklamaci.

Příjem reklamaci - balíky posílejte poštou na vlastní náklady, doporučujeme zaslat jako doporučenou zásilku. O přijetí a řešení reklamace Vás budeme informovat emailem.

Reklamované zboží zasílejte poštou na adresu:
Svet kamier s.r.o
1. Mája 8
07301 Sobrance
Slovenská republika
 
  • K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěn a zbaven všech nečistot.
  • Přiložte kopii dokladu o koupi - fakturu, která zároveň slouží jako jako záruční list.
  • Dále přiložte reklamační protokol, který si můžete stáhnout: Reklamační protokol
  • V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o tentýž zboží.
  • Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace
3. Kupující je vždy informován max. do 5 pracovních dnů, od uplatnění reklamace / emailem nebo v listinné podobě / o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku.
4.
4.1.Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstrániť.Kupujúci může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.Predávajúci může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné ťažkosti.
4.2 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit . Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Prodávající neodpovídá za vady zboží:
  • pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím (jako mechanické poškození skla, pouzdra, řemínku nebo náramku),
  • pokud vada zboží vznikla vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických častí
  • pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží
  • pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o tovarak vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby
5. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má kupující ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstrániť.
6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: 
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží za nový tovar
c) vrácením kupní ceny tovaru
d) odůvodněným zamítnutím reklamace tovaru.Ak spotřebitel uplatní reklamaci během prvních 12 měsíců, prodávající může reklamaci vybavit způsobem odůvodněno zamítnutí pouze na základě výsledku odborného posouzení.
Náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré náklady související s odborným posouzením snáší během prvních 12 měsíců od koupě výrobku vždy prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení a jejich úhradu nelze od spotřebitele vyžadovat.
Reklamace po 12 měsících od koupě
Pokud je reklamace uplatněna po uplynutí 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající ji může vybavit způsobem odůvodněné zamítnutí i bez odborného posouzení. V tomto případě je však osoba, která reklamaci vybavila (prodávající, jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba), povinna poskytnout spotřebiteli informaci o tom, kam může výrobek poslat na odborné posouzení.
Odborné posouzení může vypracovat znalec, autorizovaná, oznámený nebo akreditovaná osoba, nebo určená osoba.
Pokud spotřebitel pošle takový výrobek na odborné posouzení a odborným posouzením prokáže, že výrobek má vadu, za kterou odpovídá prodávající, může reklamaci znovu uplatnit. Znovu uplatněnou reklamaci prodávající nemůže odmítnout, ale musí ji vybavit jiným způsobem, jako je odůvodněné zamítnutí, tedy předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku.
Náklady na odborné posouzení
Z hlediska nákladů, pokud spotřebitel zašle výrobek na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese vždy prodávající, tedy po celou dobu záruční doby bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
Pokud je však výrobek zaslán na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci nebo autorizované nebo akreditované osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je prodávající povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu , a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace.
Pokud se však odborným posouzením prokáže, že odpovědný za vady je spotřebitel, tak všechny náklady hradí spotřebitel sám.
Predávajúci je povinen, pokud reklamaci neuzná, zboží zaslat na vl astné náklady na odborné posúdenie.Ak dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
7. Prodávající vydá kupujícímu o vyřízení reklamace písemné vyrozumění nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, které mu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce reklamovaného zboží nebo poštou v listinné podobě.
 
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.03.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
 
 
TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA +420 606 818 515

KVALITA

Jsme specialisté v oboru a nabízíme kvalitní špionážní techniku již 15 let. Jsme výhradním dovozcem jednotlivých značek.

SPOKOJENOST

Garance vrácení peněz do 14 dnů. Pokud se zbožím nebudete spokojeni, vrátíme Vám plnou částku.

ZÁRUKA

Zajišťujeme bezproblémové a rychlé vyřízení reklamací a záručních oprav. Záruka: 2 roky.

RYCHLÉ DORUČENÍ

Zboží, které máme skladem odesíláme do 48 hodin.

SORTIMENT

Nejnižší cena a jedinečnost špionážní techniky

Produkt byl přidán do košíku: